Regulamin Komitetu Cytobiologii PAN

zatwierdzony przez Wiceprezesa PAN Prof. dr hab. A. Góreckiego 18 maja 2012

 


§ 1

Komitet Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został na podstawie uchwały nr 2/2011 Zgromadzania Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, zwanej w dalszej części regulaminu „Akademią” z dnia 26 maja 2011 i działa przy Wydziale Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (zwanego w dalszej części regulaminu „Wydziałem”).

§ 2

Komitet Cytobiologii PAN, działający od 15 lutego 1972, jest samorządną reprezentacją służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

 

Swym zakresem działania obejmuje całokształt badań biologicznych i fizykalnych komórek eukariotycznych oraz ich organelli i makrocząsteczek, ze szczególnym uwzględnieniem struktury, funkcji i procesów rozwojowych oraz patologicznych.

 

Zakres działania i strukturę Komitetu określa regulamin Komitetu, uchwalony przez zebranie plenarne Komitetu. Regulamin ten zatwierdza Wiceprezes Akademii nadzorujący prace Wydziału, z którym współpracuje komitet naukowy.

 

§ 3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju. W szczególności do zadań Komitetu może należeć:

1.   Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinie lub pokrewnych dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez Komitet;

2.   Współdziałanie z organami rządowymi, a w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet;

3.   Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych  przez Komitet oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Akademii; 

4.   Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych  w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;

5.   Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Akademii i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;

6.   Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;

7.   Ocena wydawnictw naukowych;

8.   Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju
i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;

9.   Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi;

10.  Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Akademii z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

11.  Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

12.  Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet; 

13.  Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscypliny lub dyscyplin pokrewnych reprezentowanych przez Komitet; 

14.  Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;

15.  Inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

 

§ 4

1.   W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybierani przez środowisko naukowe danej dyscypliny (lub dyscyplin reprezentowanych w Komitecie), zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” ustalonym przez Prezydium PAN (uchwałą nr 28/2011 z dnia 26.05.2011 z późniejszymi zmianami wg uchwały 32/2011 z dnia 1.07.2011).

2.   W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. Komitet może dokooptować, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, do swojego składu specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego, których liczba razem nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Na wniosek Komitetu wybranych specjalistów w skład komitetu powołuje dziekan Wydziału.

 

§ 5

1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa "Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” ustalony przez Prezydium PAN (uchwałą nr 28/2011 z dnia 26.05.2011 z późn. zm.).

2. Powołanie składu osobowego komitetu następuje na okres czteroletniej kadencji, która rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowowybranego składu. Skład osobowy Komitetu naukowego, w oparciu o wyniki wyborów, powołuje dziekan Wydziału. Zebranie plenarne Wydziału może upoważnić dziekana Wydziału do akceptacji składu osobowego Komitetu w określonych okolicznościach.

3. Przewodniczący komitetu naukowego może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Przewodniczący komitetu naukowego, który nie jest członkiem Akademii, uczestniczy w zebraniach właściwego Wydziału bez głosu stanowiącego.

4. Dotychczas wybrani: honorowy przewodniczący Komitetu i członek honorowy Komitetu wchodzą w skład Komitetu bez głosu stanowiącego. Honorowego przewodniczącego Komitetu i członka honorowego Komitetu nie wlicza się do liczby członków komitetu wyłonionych w wyniku wyborów.

5. W przypadku zmian w składzie osobowym Komitetu w części pochodzącej z wyboru, spowodowanych przyczynami losowymi lub nieuczestniczeniem w pracach Komitetu, prezydium zwraca się do dziekana Wydziału o powołanie w poczet członków Komitetu osoby/osób, które w wyniku wyborów otrzymały największą liczbę głosów spośród kandydatów, a nie weszły w skład Komitetu. Wyboru kandydatów spośród osób o równej liczbie głosów dokonuje zebranie plenarne w drodze glosowania tajnego. 

 

§ 6

 

Organami Komitetu są:

1.  przewodniczący Komitetu,

2.  prezydium Komitetu.

 

§ 7

1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2  Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych na posiedzeniu członków PAN i członków Komitetu, którzy ukończyli 75 rok życia. W sprawach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3  W posiedzeniach komitetów naukowych mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

 

§ 8

1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

            1/ przewodniczący i jego zastępcy,

            2/ sekretarz  oraz  nie  więcej niż 7 członków Prezydium Komitetu.

2. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: nieobecność na posiedzeniu osób proponowanych do wyboru na członków Prezydium, nieustalona struktura wewnętrzna Komitetu, pierwsze zebranie plenarne Komitetu, po dokonaniu wyboru przewodniczącego, może przełożyć wybór pozostałych lub niektórych członków Prezydium, na następne zebrania plenarne Komitetu.

4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w  nowej kadencji, powołuje Prezydium Akademii po przedstawieniu wniosku  przez dziekana właściwego Wydziału. Na zebraniu plenarnym Komitetu dokonuje się wyboru zastępców przewodniczącego, sekretarza  oraz innych członków prezydium, zgodnie z punktem 1 w § 8.

5. W skład Prezydium, zgodnie z ust. 1 pkt. 2, mogą wchodzić osoby wybrane spośród członków Komitetu, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.


§ 9

Do zadań prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

 

§ 10

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

 

§ 11

1. Dla wykonania zadań wymienionych w § 3 zebranie plenarne może tworzyć, w drodze uchwały, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

2. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu tylko spośród członków Komitetu. Przewodniczącego komisji, sekcji lub zespołu oraz ich członków powołuje przewodniczący Komitetu.

3. Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i Redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje dziekan Wydziału. Członków Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący Komitetu. W przypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie w/w osób wymaga kontrasygnaty lub uzgodnienia z Dyrektorem tej placówki.

 

 


Powrót do: Strony głównej