Witamy na stronach KOMITETU CYTOBIOLOGII PAN

 


Prof. dr hab. KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

LAUREATEM NAGRODY MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 2014

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, onkohematolog, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, otrzymał powyższą nagrodę MNiSW przyznawaną za mające światowe znaczenie osiągnięcia naukowe.

Jest to 9 publikacji w dziedzinie biologii molekularnej i procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych, opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, wielokrotnie cytowanych w literaturze przedmiotu.

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest autorem/współautorem wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF=190 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach (łączna suma cytacji wg Web of Knowledge > 1000; indeks Hirscha=20). Laureat licznych nagród:  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz grantów. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

GRATULUJEMY!                          

 

Wiecej informacji tu: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,2059,prof-dr-hab-krzysztof-giannopoulos-laureatem-nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe.html

 


 

Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

9 grudnia 2014 zostały wręczone 4 nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Wśród Laureatów jest:

zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek: Dr Małgorzata Sielska, Dr Iwona Ciechomska, Dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska, Dr Konrad Gabrusiewicz, Dr hab. Michał Dąbrowski 

uhonorowany za: 

Odkrycie nowych mechanizmów kluczowych dla patobiologii i terapii glejaków.

 

Wniosek opiniowany był przez Prezydium naszego Komitetu. Dorobek przedstawiony do nagrody to 5 publikacji (sumaryczny IF 35,697) oraz 13 innych prac (sumaryczny IF 52,242) z ostatnich 3 lat o bardzo wysokiej liczbie cytowań.

Gratulujemy całemu zespołowi, życząc dalszych sukcesów naukowych!

 NAGRODA FNP dla PROFESORA ANDRZEJA K. TARKOWSKIEGO

 
Profesor dr hab. Andrzej K. Tarkowski (Uniwersytet Warszawski), członek rzeczywisty PAN i członek Komitetu Cytobiologii PAN od początku jego istnienia oraz
członek Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

został Laureatem Nagrody FNP w obszarze nauk o życiu i o ziemi:

"za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków"

http://www.fnp.org.pl/nagrody-fnp-2013-przyznane/

 

Właśnie tej tematyce poświęcona była konferencja współfinansowana przez Komitet Cytobiologii PAN, która odbyła się w dniach 25-26.X.b.r. z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin Profesora.

Składamy najszczersze gratulacje Laureatowi, życząc dalszych sukcesów naukowych!  

 


GRATULACJE dla PROFESORA LESZKA KUŹNICKIEGO
 

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki – były Prezes PAN, członek rzeczywisty PAN i współzałożyciel Komitetu Cytobiologii 14 września 2013 ukończył 85 lat!

Z okazji tego Jubileuszu przedstawiciele Komitetu Profesorowie:

Jerzy Kawiak, Ewa Sikora, Jakub Gołąb i Elżbieta Wyroba złożyli Życzenia Urodzinowe i wręczyli Profesorowi list gratulacyjny.

Jubilatowi życzymy dalszych owocnych lat pracy w prestiżowych gremiach i wśród nas, a w 95-letniej historii Instytutu Nenckiego (którą szczegółowo w 3 tomach opisał) Profesor działa już 60-ty rok!

Obszerne informacje dotyczące sylwetki Profesora Leszka Kuźnickiego są w zakładce:

Konferencje/posiedzenia pod datą 2008, gdy świętowaliśmy 80-te Jego Urodziny.


 MEDAL POLSKIEJ AKADEMII NAUK dla PROFESORA JERZEGO KAWIAKA
 

Z ogromną satysfakcją informujemy, że na wniosek naszego komitetu Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kawiak jego członek od początku istnienia Komitetu i były jego przewodniczący został uhonorowany Medalem Polskiej Akademii Nauk – przyznawanym wybitnym przedstawicielom środowiska naukowego za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki.

Medal został wręczony w dniu 5 września 2013 przez Prezesa PAN – Profesora dr. hab. Michała Kleibera, członka rzeczywistego PAN

Serdecznie gratulujemy Laureatowi dziękując za cenne inicjatywy i ogrom pracy włożony w działania Komitetu.

Uczestnicy uroczystości (na zdjęciu od lewej): prof. Stefan Malepszy, czł. koresp. PAN, Przewodniczący rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, prof. Janusz Komender, czł. rzecz. PAN, prof. Elżbieta Wyroba, przewodnicząca Komitetu Cytobiologii PAN, prof. Andrzej Górski, Wiceprezes PAN, H. Kawiak, żona laureata Medalu PAN, prof. Jerzy W. Kawiak, prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, prof. Leszek Kuźnicki, czł. rzecz. PAN, Jacek Zaremba, czł. koresp. PAN, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN.

(Foto z opisem wg: www.pan.pl)


List od Pani Minister Barbary Kudryckiej
w odpowiedzi na Memorandum Komitetu Cytobiologii

Poniżej list z MNiSW w związku z naszym memorandum: "Prawidłowy rozwój nauki podstawą rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy"
   
w którym m.in. postulowaliśmy wprowadzenie zmian w uposażeniach pracowników nauki w oparciu o dane porównawcze z różnych krajów z raportu Komisji Europejskiej. 
   
Słowa uznania za wkład pracy w przygotowanie memorandum dla Wiceprzewodniczącej Komitetu prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Czyż z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 


Ustawa "Prawo o Zamówieniach Publicznych"  - nowe dokumenty

 

23 maja 2013 r. Senator RP prof. dr hab. Ryszard Knosala otrzymał odpowiedź na oświadczenie złożone na 30 posiedzeniu Senatu (4 kwietnia 2013) dotyczące problemów, jakie mają jednostki naukowo-badawcze przy stosowaniu 'Prawa o zamówieniach Publicznych'. Obydwa dokumenty są tu:

Oświadczenie nr 86 - Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Odpowiedź nr 86 - Odpowiedź na oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Sprawę PzP poruszyła w swym wystąpieniu prof. dr hab. Elżbieta Wyroba na 122 Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 13 grudnia 2012r., na której Senator Knosala był obecny i otrzymał petycję Komitetu Cytobiologii PAN do UZP z dnia 27 czerwca 2012 (w zakładce Rezolucje/Petycje)

 


CZŁONKOWIE KOMITETU CYTOBIOLOGII PAN W DECYZYJNYCH GREMIACH NAUKOWYCH NASZEGO KRAJU

Przewodniczącym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych został Profesor dr hab. Maciej Zabel - Przewodniczący naszego Komitetu w latach 1998-2003 oraz Wiceprzewodniczący Rady Nauki i przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki w tej Radzie do 2010r.

W Komitecie Polityki Naukowej do końca lutego 2014r. działał Profesor dr hab. Jacek Kuźnicki - członek korespondent PAN i Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W 25-osobowym składzie Rady Narodowego Centrum Nauki jest Profesor dr hab. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

 

Cieszymy się ogromnie z obecności członków naszego Komitetu w tych prestiżowych gremiach i życzymy sukcesów w reformowaniu polskiej nauki.Prof. dr hab. Elżbieta Wyroba - Przewodnicząca   
Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3, 02‑093 Warszawa
e-mail: e.wyroba@nencki.gov.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Czyż - Zastępca Przewodniczącej
Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, Uniwersytet Medyczny
ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź
e-mail: malgorzata.czyz@umed.lodz.pl

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski - Zastępca Przewodniczącej
Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5, 02‑004 Warszawa
e-mail: smosk@ib.amwaw.edu.pl

Prof. dr hab. Jacek M. Witkowski - Zastępca Przewodniczącej   
Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
e-mail: jawit@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak - członek Prezydium
Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a, Budynek F, 02-097 Warszawa
e-mail: marek.jakobisiak@wum.edu.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja - członek Prezydium
Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM - Sekretarz
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Rokietnicka 5D,
60-806 Poznań
e-mail: ajanko@amp.edu.pl

 

 

 

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: j.osmulska@nencki.gov.pl

Ostatnia modyfikacja stron: 9 lipca 2015