Ważne Dokumenty


Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 15 stycznia 2015r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie MNiSW w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie MNiSW w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Sejm w dniu 30 kwietnia 2010 przyjął część poprawek Senatu i TEKSTY USTAW UCHWALONYCH są poniżej
W ustawie o finansowaniu nauki w rozdz.4. opisano Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
Wszystkie ustawy wchodzą w życie dniem 1.X.br z wyjątkami poniżej:
Ustawa  o instytutach badawczych: art. 39 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Ustawa o PAN:
1) art. 45, art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
2) art. 5 i art. 78-86, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy bioetycznej - 2008

Europejska Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie

Rozliczanie delegacji

Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Standardy kształcenia - kierunek Biotechnologia


Powrót to: Strony głównej